Ugdymo planas

UGDYMO PLANO BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ir Ceikinių skyriaus (toliau – mokykla) 2016–2017 m. m. ugdymo planas rengtas vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457 ir 2015–2016 ir 2016–2017 metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-457 „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo pakeitimo“, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1309, bei kitais švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir atsižvelgiant į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų siūlymus. 
2. 2016–2017 m. mokykloje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei neformaliojo vaikų švietimo programos. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.

Praėjusių mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo įsivertinimas
3. 2015–2016 m. ugdymo plano įgyvendinimas aptartas Mokytojų direkciniame posėdyje (2016 m. gegužės 4 d. protokolas Nr. D-6).
2015–2016 m. m. ugdymo planu buvo siekiama organizuoti ugdymo procesą ir formuoti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. Šių tikslų įgyvendinimui mokytojai tobulino pamokos kokybę, analizavo mokinio pasiekimus ir asmeninę pažangą, sistemingai stebėjo išmokimą pamokoje. 
Ugdymo plano įgyvendinimo analizę atliko ugdymo plano rengimo grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-25. Metodinių grupių veiklos ataskaitos pristatytos 2016 m. birželio 9 d. Mokytojų tarybos posėdyje (protokolo Nr. MT-5).
    4. Analizuojant 2015–2016 m. m. ugdymo plano įgyvendinimą nustatyta:
    4.1. Įgyvendinant Bendrąsias programas išlaikytas minimalus pamokų skaičius pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokiniams. Padidintas pamokų skaičius, skirtas 7 klasių mokiniams, nes buvo pasirinkti lietuvių kalbos ir anglų kalbos moduliai.
    4.2. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas vyko išlaikant pamokų skaičių skirtą klasei, pritaikant mokymosi turinį ir mokymo metodus. Buvo rengiami individualūs ugdymo planai, derinant specialiojo ugdymo ir bendrojo ugdymo programas. Pradinių klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, papildomai lankė specialiąsias pratybas arba logopedo užsiėmimus. Dalykų mokytojai pagal individualų grafiką organizavo konsultacijas gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Mokiniams, už atsiskaitomuosius darbus gavusiems neigiamus įvertinimus, buvo organizuojamos konsultacijos. Apie konsultacijų reikalingumą buvo informuojami tėvai, pateikiant informaciją TAMO dienyne.
    4.3. Siekiant tenkinti kiekvieno mokinio poreikius, lavinti gebėjimus ir kūrybines galias, mokiniams organizuotos įvairios ugdomosios veiklos, ekskursijos ir neformaliojo ugdymo formos, moduliai. Neformaliajam švietimui mokykla panaudojo 45 valandas, pagal planą skirta – 48 valandos. Neformaliojo švietimo valandos paskirstytos atsižvelgiant į ugdymo poreikius, mokyklos tradicijas, veiklos tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas.
    4.4. 2015–2016 m. m. mokykloje mokėsi 526 mokiniai: 14 vaikų priešmokyklinio ugdymo grupėje (9 priešmokyklinukai, 5 ikimokyklinukai), 1–4 kl. – 227 mokiniai, 5–8 kl. – 268 mokiniai. Ceikinių skyriuje mokėsi 5 mokiniai priešmokyklinio ugdymo grupėje (1 priešmokyklinukas, 4 ikimokyklinukai) ir 12 pradinių klasių mokinių. Pradinio ugdymo programą baigė 59 mokiniai, pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą baigė 64 mokiniai. 
    Vienas pradinių klasių mokinys turi anglų kalbos papildomus darbus, yra 42 mokiniai, kurie mokosi aukštesniuoju lygiu. 5–8 klasių pažangumas yra 95 procentai, 13 mokinių turi neigiamus dalykų įvertinimus. Tarp 5–8 klasių mokinių yra 26 puikiai ir labai gerai besimokantys mokiniai.
    Daugelis mokinių gilino žinias olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse.
    4.5. Mokykloje įvykdytos suplanuotos kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės veiklos. Aktyviai dalyvauta projektuose. Anglų kalbos mokytoja Astra Daugėlienė kartu su Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos pedagogais parengė programos Erazmus + tarptautinį mokyklų partnerysčių projektą „Keturi regionai – viena Europa“ ir gavo finansavimą projekto vykdymui. Šiais mokslo metais mokykla jau pradėjo jo įgyvendinimą. Mokiniai įgijo patirties bendraudami ir bendradarbiaudami su kitų šalių moksleiviais, ugdė komunikavimo, socialumo ir pažinimo kompetencijas. Projektas bus tęsiamas ir kitais mokslo metais. Buvo įgyvendinamas ir socialinio pedagogo laimėtas projektas „Sveikatingumo taku“, jo tikslas – formuoti sveikos psichinės ir fizinės gyvensenos nuostatas ir vertybes. Siekdama skatinti mokinių bendruomeniškumą ir motyvaciją metodinė taryba paskelbė bendruomeniškiausios klasės konkursą tarp 1–4 ir 5–8 klasių. Konkurso nugalėtojais tapo 3 b ir 5 b klasės. 2 ir 3 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Išmok plaukti“. Pradinių klasių mokiniai suorganizavo metodinę – praktinę 4 klasių mokinių konferenciją „Aš pažįstu savo kraštą“, dalyvavo miesto bibliotekos projektų vykdyme.
    4.6. 2015–2016 m. m. pagrindinis dėmesys skirtas pamokos kokybės gerinimui, mokinio pasiekimų ir pažangos analizei, išmokimo stebėjimui, kad būtų laiku suteikta reikiama pagalba mokiniui ir jo šeimai. Aktualizuojant ugdymo turinį buvo tobulinama mokymo kokybė. Stiprinant mokymosi motyvaciją ir mokėjimo mokytis kompetencijas siekta aukštesnės mokymosi kokybės, didinamas dėmesys individualios mokinio bei bendros mokyklos pažangos kokybei. Mokytojai vedė atviras, integruotas pamokas, seminarus, organizavo gerosios patirties sklaidą mokykloje ir rajone, stebėjo tarpusavio pamokas, kėlė kvalifikaciją seminaruose. Vienam pedagogui tenka 4 kvalifikacijos kėlimo dienos. 
    4.7. Įsigyti 3 kompiuteriai, 4 projektoriai, 5 magnetolos, mokomieji plakatai, sportinis inventorius, įrankiai technologijų kabinetui, priemonės priešmokyklinukų ugdymui.
    4.8. Stebint mokinių išmokimą buvo analizuojami signalinių pusmečių ir pusmečių rezultatai bei 2, 4 ir 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai. Testų vykdymas, mokinių pasiekimų rezultatai suteikė informaciją, kuri panaudota planuojant ir organizuojant ugdymo procesą. Buvo analizuojami pagal lygius lietuvių ir anglų kalbų bei matematikos mokomi penktų klasių mokinių pasiekimai.
    Nuosekliai įgyvendinama mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka. Elektroninis dienynas leido mokytojams suderinti kontrolinių ir kitų atsiskaitomų darbų grafikus, efektyviau stebėti mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatus, nustatyti pagalbos mokymuisi reikalingumą ir ją suteikti.
    Buvo tenkinami specialieji mokinių poreikiai teikiant specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo pagalbą. 
    4.9. Mokykloje vykdytas veiklos įsivertinimas. Giluminiam įsivertinimui pasirinkta sritis „Ugdymas ir mokymasis“ – veiklos rodiklis „Išmokimo stebėjimas“. Norint stebėti pokytį gauti rezultatai palyginti su praeitų metų rezultatais ir panaudoti mokyklos veiklai planuoti.
5. 2016–2017 m. m. ugdymo plano tikslas – pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi.

Visas dokumentas parsisiuntimui

Ugdymo-planas

Atnaujinta: 2016-09-08