Ugdymo planas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ir Ceikinių skyriaus (toliau – mokykla) 2017–2018 m. m. ugdymo planas rengtas vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 ir 2017–2018 ir 2018–2019 metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir atsižvelgiant į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų siūlymus. 
2. 2017–2018 m. mokykloje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei neformaliojo vaikų švietimo programos. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.

 

Praėjusių mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo įsivertinimas

3. 2016–2017 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas aptartas Mokytojų tarybos posėdyje (2017 m. birželio 9 d. protokolas Nr. MT-4).
2016–2017 m. m. ugdymo planu buvo siekiama pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi. Šių tikslų įgyvendinimui pedagogai aktualizavo mokymo turinį, jį siedami su socialine aplinka bei mokinių patirtimi, stiprindami mokymosi motyvaciją ir mokėjimo mokytis kompetencijas siekė aukštesnės mokymosi kokybės, efektyvino socialinę ir pedagoginę pagalbą mokiniui ir jo šeimai.
Ugdymo plano įgyvendinimo analizę atliko ugdymo plano rengimo grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-42. Metodinių grupių veiklos ataskaitos pristatytos 2017 m. birželio 14 d. Mokytojų tarybos posėdyje (protokolo Nr. MT-5).
4. Analizuojant 2016–2017 m. m. ugdymo plano įgyvendinimą nustatyta:
4.1. įgyvendinant Bendrąsias programas išlaikytas minimalus pamokų skaičius pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokiniams. Padidintas pamokų skaičius, skirtas 8 klasių mokiniams, nes buvo pasirinkti lietuvių kalbos ir matematikos moduliai;
4.2. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas vyko išlaikant pamokų skaičių skirtą klasei, pritaikant mokymosi turinį ir mokymo metodus. Buvo rengiami individualūs ugdymo planai pritaikant bendrojo ugdymo programas. Pradinių klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, papildomai lankė specialiąsias pratybas arba logopedo užsiėmimus. Dalykų mokytojai pagal individualų grafiką organizavo konsultacijas gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Mokiniams, už atsiskaitomuosius darbus gavusiems neigiamus įvertinimus, buvo organizuojamos konsultacijos. Apie konsultacijų reikalingumą buvo informuojami tėvai, pateikiant informaciją TAMO dienyne;
4.3. siekiant tenkinti kiekvieno mokinio poreikius, lavinti gebėjimus ir kūrybines galias, mokiniams organizuotos įvairios ugdomosios veiklos, ekskursijos ir neformaliojo ugdymo formos, moduliai. Neformaliajam švietimui mokykla panaudojo 41 valandą, pagal planą skirta – 44 valandos. Neformaliojo švietimo valandos paskirstytos atsižvelgiant į ugdymo poreikius, mokyklos tradicijas, veiklos tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas;
4.4. 2016–2017 m. m. mokykloje mokėsi 519 mokinių: 15 vaikų priešmokyklinio ugdymo grupėje, 1–4 kl. – 224 mokiniai, 5–8 kl. – 259 mokiniai. Ceikinių skyriuje mokėsi 9 mokiniai priešmokyklinio ugdymo grupėje (2 priešmokyklinukai, 7 ikimokyklinukai) ir 11 pradinių klasių mokinių. Pradinio ugdymo programą baigė 54 mokiniai, pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą baigė 68 mokiniai. 
Pradinėse klasėse 46 mokiniai pasiekė aukštesnįjį pasiekimų lygį. Metinis 5–8 klasių pažangumas – 95 procentai, 12 mokinių turėjo neigiamus dalykų įvertinimus. Po papildomų darbų įvertinimų, pažangumas – 100 procentų. Tarp 5–8 klasių mokinių – 33 puikiai ir labai gerai besimokantys mokiniai.
Daugelis mokinių gilino žinias olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse. Rajono, regiono, šalies, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose mokiniai dalyvavo 1658 kartus, iš jų 890 kartus 1–3 vietų laimėtojai. Rajono, regiono, šalies, tarptautinėse sporto varžybose mokiniai dalyvavo 637 kartus, iš jų 464 kartus mokiniai tapo1–3 vietų laimėtojais;
4.5. mokykloje įvykdytos suplanuotos kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės veiklos. Aktyviai dalyvauta projektuose. Sėkmingai vykdytas programos Erasmus + tarptautinis mokyklų partnerysčių projektas „Keturi regionai – viena Europa“ kartu su Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos pedagogais. Organizuotos mainų programos į Vokietiją ir Lenkiją. Mokiniai įgijo patirties bendraudami ir bendradarbiaudami su kitų šalių moksleiviais, ugdė komunikavimo, socialumo ir pažinimo kompetencijas. Projekto veiklos apibendrintos projekto vadovų susitikime Prancūzijoje. Buvo įgyvendinamas ir socialinio pedagogo laimėtas projektas „Aš noriu gyventi kitaip“, jo tikslas – skatinti užimtumą, savęs suvokimą per mėgstamą veiklą, pozityvią saviraišką ir savęs įtvirtinimą be agresijos ir žalingų įpročių. Siekdama kurti saugią ir draugišką aplinką progimnazijoje Vaiko gerovės komisija paskelbė „Saugiausios klasės“ konkursą tarp 1–4 ir 5–8 klasių. Konkurso nugalėtojais tapo 1a, 1c ir 5b klasės. 2 ir 3 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Išmok plaukti“. Metodinė taryba suorganizavo metodinę-praktinę rajono pedagogų konferenciją „Ugdymo kaitos iššūkiai“;
4.6. 2016–2017 m. m. pagrindinis dėmesys skirtas mokymo ir mokymosi kokybės gerinimui bei saugios, veiklios, draugiškos, be patyčių progimnazijos kūrimui. Tobulinta pamokos kokybė, individualios pažangos stebėsena ir fiksavimas, mokinių turinčių skirtingus gebėjimus ugdymas, efektyvinta prevencinė veikla. Mokytojai vedė atviras pamokas, seminarus, rengė ilgalaikius mokyklinius projektus, organizavo gerosios patirties sklaidą mokykloje ir rajone, stebėjo tarpusavio pamokas, kėlė kvalifikaciją seminaruose. Vienam pedagogui tenka 4 kvalifikacijos kėlimo dienos; 
4.7. įsigyti 25 kompiuteriai, 6 projektoriai, interaktyvi lenta, mokomieji plakatai;
4.8. stebint individualios mokinių pažangos pokyčius buvo analizuojami signalinių pusmečių ir pusmečių rezultatai bei 2, 4 ir 6, 8 klasių Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. Testų vykdymas, mokinių pasiekimų rezultatai suteikė informaciją, kuri panaudota planuojant ir organizuojant ugdymo procesą. Buvo analizuojami pagal lygius lietuvių ir anglų kalbų bei matematikos mokomi penktų ir šeštų klasių mokinių pasiekimai.
Nuosekliai įgyvendinama mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka. Elektroninis dienynas leido mokytojams suderinti kontrolinių ir kitų atsiskaitomų darbų grafikus, efektyviau stebėti mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatus, nustatyti pagalbos mokymuisi reikalingumą ir ją suteikti.
Buvo tenkinami specialieji mokinių poreikiai teikiant specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo pagalbą; 
4.9. mokykloje vykdytas veiklos įsivertinimas. Giluminiam įsivertinimui pasirinkta sritis „Ugdymas ir mokinių patirtys“ – veiklos rodiklis „Mokymosi organizavimas“. Parengtos rekomendacijos mokyklos veiklos tobulinimui.

Visas dokumentas parsisiuntimui

Ugdymo-planas 2017–2018 m. m.

Atnaujinta: 2017-09-05