Dokumentai

Pagalbos teikimo aprašas
Pedagoginis darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
Socialinės pilietinės veiklos aprašas
Kovos su korupcija priemonių planas
Korupcijos prevencijios programa I priedas
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas
Vadovėlių Fondo tvarkymo aprašas
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimo
Bibliotekos Fondo apsaugos nuostatai
Bendrosios bibliotekos taisyklės
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprasas
Priemimo į bendrabutį tvarkos aprašas
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Tėvų švietimo aprašas
Pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
Mokinių pamokų lankomumo stebėsena
Elgesio ir drausminimo tvarka
Elektroninio dienyno tvarka

 

Atnaujinta: 2016-05-26