Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

FILOSOFIJA

Norėdamas išmokti didelių dalykų, pradėk nuo mažų.

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. (Kinų patarlė)

 

VIZIJA

Moderni, siekianti nuolat tobulėti progimnazija.

 

MISIJA

Progimnazija saugioje aplinkoje ugdo dorus, sąmoningus ir pilietiškus mokinius. Padeda suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi.

 

VERTYBĖS

Atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas, tolerancija.

2017–2018 M. M. PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Prioritetai:
 
1. Kiekvieno mokinio sėkmė ir saugumas.
2. Kokybiškas ugdymas.
3. Atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.
 
Tikslai:
 
1. Gerinti ugdymo(si) kokybę, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir galimybes pasiektų geresnių mokymosi rezultatų.
2. Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir patrauklios edukacinės aplinkos kūrimui.
 
Uždaviniai:
 
1. Stiprinti ugdymo metodų aktyvinančių mokymą(si) taikymą pamokose ir kitose edukacinėse erdvėse.
2. Sistemingai tobulinti gabių ir talentingų mokinių ugdymą.
3. Tobulinti individualios mokinių pažangos stebėjimą ir fiksavimą.
4. Teikti efektyvią pagalbą kiekvienam mokiniui.
5. Aktyvinti smurto ir patyčių prevencijos veiklas.
6. Puoselėti bendruomeniškumą, organizuojant tradicinius progimnazijos renginius, akcijas, ilgalaikius projektus.
Atnaujinta: 2017-09-22