Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

FILOSOFIJA

Norėdamas išmokti didelių dalykų, pradėk nuo mažų.

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. (Kinų patarlė)

 

VIZIJA

Moderni, siekianti nuolat tobulėti progimnazija.

 

MISIJA

Progimnazija saugioje aplinkoje ugdo dorus, sąmoningus ir pilietiškus mokinius. Padeda suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi.

 

VERTYBĖS

Atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas, tolerancija.

 

2016–2017 M. M. PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

PRIORITETAI

Kiekvieno mokinio pažanga ir sėkmė.

Saugi bendruomenė.

 

TIKSLAS

1. Tobulinti mokymo ir mokymosi kokybę, tenkinant įvairių gabumų mokinių poreikius.

2. Kurti saugią, veiklią, draugišką, be patyčių progimnaziją.

 

UŽDAVINIAI

1. Tobulinti pamokos kokybę, kaip efektyvų pamokos uždavinių įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo bei pagalbos mokiniui teikimo pagrindą.

2. Tobulinti mokinio individualios pažangos stebėseną ir fiksavimą.

3. Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą.

4. Plėtoti mokytojų profesines ir bendrąsias kompetencijas.

5. Efektyvinti prevencinę veiklą.

6. Ugdyti mokinių kultūros, pasididžiavimo savo mokykla jausmą.

 

Atnaujinta: 2016-09-08