Veiklos sritis – švietimas

 

Naujienos

Atributika

Istorija

Struktra

Veikla

Projektai

Laisvos darbo vietos

Pasiekimai

Skyriai

Renginiai

Ugdymas karjerai

Prevencin veikla

 

 

Pamokų laikas

1.
00
-
45
2.
55
-
40
3.
50
-
10 35
4.
10 55
-
11 40
5.
12 05
-
12 50
6.
13 00
-
13 45
7.
13 55
-
14 40

 

 

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos buveinė – Mokyklos g. 2,  LT- 30119 Ignalina.

Telefonas 8-386 5 37 44

Įmonės kodas 190238671

Juridinių asmenų registras

Švietimo ir mokslo institucijų registras

El. paštas – kudabosm@ignalina.lt  

Mokyklos tipas – progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Direktorė - Danutė Jatulė, II vadybinė kategorija 

Naujienos

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui vietai užimti

Forma 1

Įstaigos pavadinimas:

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, įmonės kodas 190238671

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Darbo vieta (miestas):

Mokyklos g. 2, Ignalina, LT-30119

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2. Ne mažesnį kaip trejų metų pedagoginio darbo stažą.

3. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžių dirbant ,,MS Excel“, ,,MS Word“ programomis.

5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

6. Mokėti ne mažiau kaip vieną iš   oficialių Europos Sąjungos šalių kalbų (anglų arba vokiečių). Užsienio kalbos   mokėjimo lygis ne žemesnis kaip B1.

7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Privalumai:

  1. Vadybinio darbo patirtis.

  2. Projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.

Funkcijos:

Telkti mokyklos bendruomenę švietimo politikai įgyvendinti. Organizuoti mokyklos planų, bendrųjų programų vykdymą. Organizuoti progimnazijoje vykdomų bendrojo ir neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimą. Teikti profesinę pagalbą pedagogams, prižiūrėti, kaip vykdomi  pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai. Kontroliuoti, kaip moksleivių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka valstybinius išsilavinimo standartus, vertinti ugdymo rezultatus. Analizuoti ir koreguoti mokinių bendrojo ir neformaliojo ugdymo švietimo pokyčius. Rengti ugdymo programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus. Skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi. Organizuoti pedagoginį tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą. Informuoti tėvus ir kitas suinteresuotas institucijas apie vaikus, turinčius elgesio ir ugdymo(si) problemų, ir įstatymų nustatyta tvarka imtis poveikio priemonių. Imtis priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoti suinteresuotas institucijas. Atlikti progimnazijos administracijos vadybinio darbo pasiskirstyme priskirtas funkcijas. Vykdyti progimnazijos direktoriaus pavedimus.

Darbo užmokestis:

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtintą Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas)

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai) (2 priedas)

5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

6. Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.

Dokumentai priimami:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos raštinėje, adresu Mokyklos g. 2, Ignalina, LT-30119. Pretendentas dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu kudabosm@ignalina.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, gąžinami pretendentui.

Pranešimas pretendentams:

Pretendentams, kurie atitiks (neatitiks) konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą (nedalyvavimą) pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.

Atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteirauti (8 386) 5 37 44; el. p. kudabosm@ignalina.lt

 

Prašymas dėl leidimo dalyvauti konkurse

 

XXX

 

Paskelbtas 2015–2016 m. m. ugdymo plano projektas.

Plačiau

Birželio 7 d.

Devintinių procesija lankė ugdymo įstaigų paruoštus altorėlius. Ignalinos Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas Vidas Smagurauskas progimnazijos bendruomenei linkėjo susitelkimo, santarvės, Dievo palaimos.

 

      

Gegužės 29 d.

Vyko 1-5 klasių mokslo metų baigimo šventė, kurios metu buvo apdovanoti geriausiai besimokantys mokiniai, ketvirtokams buvo įteikti pradinio ugdymo baigimo pažymėjimai.

 

       

Gegužės 28 d.

Jau antrus metus iš eilės Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos organizuoja moksleivių kūrybos skaitymus ant Ladakalnio. Taigi gegužės 28 dieną jaunieji žodžio mylėtojai turėjo progą pasidalinti kūrybiniu džiaugsmu. Skambėjo eilės apie žvaigždes, pavasarį, sapnus. Klausėmės sukurtų pasakų ištraukų. Visiems buvo jauku ir šilta.

 

        

Projekto vykdymas prekybos centre MAXIMA XX

Ekonomikos pradmenis šeštokai įgijo prekybos centre , nagrinėdami importinių prekių etiketes, ženklus ir geografinį išplitimą.  Ypač įdomu buvo aprašyti vaisius, kurie atrodo gana neįprastai, egzotiškai skamba jų pavadinimai. Atvežtų į Lietuvą prekių kilmės šalis reikėjo žymėti kontūriniame žemėlapyje, išmatuoti ir  apskaičiuoti atstumus, kuriuos įveikia prekės, prieš patekdamos į mūsų parduotuvių lentynas. Šio projekto metu šeštokai sužinojo apie dar negirdėtas valstybes ir išmoko atidžiai nagrinėti prekių etiketes.

 

           

Balandžio 16 – gegužės 19 d.

Krašto muziejuje vyko konkursas – paroda  „Matematinė vaza“. Vazos buvo pagamintos įvairia technika. Parodoje dalyvavo V – VIII klasių mokiniai. Nemažas būrys pelnė laureatų vardus, kiti buvo apdovanoti padėkomis.

 

      

Gegužės 21d.

Mūsų mokyklos aštuntokų komanda dalyvavo rajoniniame renginyje „Europietiškas Ignalinos krašto pristatymas“. Mokiniai puikiai praleido laiką, pagilino žinias pristatydami kūrybinę programėlę apie ES veiklą mūsų krašte bei atlikdami įvairias intelektualias užduotis.

 

       

Gegužės 15-ąją

Minint Šeimos dieną mokyklos aktų salėje vyko „Padėkos geriausiems“ šventė, kurios metu aidint mokyklos dainininkų balsams ir sukantis šokėjų poroms buvo apdovanoti geriausiai besimokančių ir besielgiančių mokinių tėvai. Buvo smagu klausyti auklėtojų  pasakojimų apie aktyvių mokinių veiklas, žiūrėti filmuotą reportažą apie pirmūnus, matyti gausiai susirinkusių šauniausiųjų moksleivių tėvelių ir kitų artimųjų būrį.

 

       

Gegužės 14 d.

Ignalinos gimnazijoje vyko mokinių konferencija „Pažinimo džiaugsmas“. Konferencijoje savo pranešimus pristatė 8 c klasės  mokinės Gabija Vapsvaitė, Gabija Kolomijec, Monika Smagurauskaitė tema „Karpiniai“ ir 8 c klasės  mokinės Greta Vielytė, Justina Pilinskaitė bei 8 a klasės mokinė Glorija Martinkutė pristatė pranešimą tema „Vitražas“. Mokinių pranešimai įvertinti puikiai, sulaukė puikių atsiliepimų.

 

      

Septintokų geografijos pamokos vyko  Strigailiškyje

Jau maždaug dešimtmetį visuomeniniais pagrindais Strigailiškyje veikia Žuvininkystės muziejus. Jame apsilankę septintokai pamatė ne tik daug įvairių laikų žvejybos priemonių, bet ir nemažai sužinojo apie žuvivaisą, žuvų išteklius ežeruose seniau ir dabar.

 

       

Gegužės 7 d.

8 klasių mokiniams per 5 pamoką vyko žalioji pamoka. Pamoką vedė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos specialistės Diana Rakauskaitė ir Onutė Drobelienė, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko vyr. specialistas Bronius Šablevičius. „Žaliosios“ pamokos metu buvo pasakojama apie Lietuvos nacionalinius ir regioninius parkus, rezervatus ir draustinius, saugomų teritorijų biologinę įvairovę: augalų, gyvūnų ir grybų rūšis, jų buveines. Buvo aiškinama, kodėl saugomose teritorijose reikia reguliuoti veiklą, galinčią turėti neigiamą poveikį gamtai, saugomiems objektams, kraštovaizdžiui. Moksleiviai dalyvavo viktorinoje ir laimėjo suvenyrų, teisingai atsakę į klausimus.

Pažindami savo krašto gamtą, aplankydami artimiausią saugomą teritoriją ir sužinodami, kas joje saugoma, moksleiviai turėtų išmokti palaikyti švarią aplinką, nemėtyti šiukšlių, taupyti gamtos išteklius.

 

      

Gegužės 5 d.

Aštuoniolika trečių-aštuntų klasių mergaičių vyko į Šiūlėnus ir dalyvavo edukacinėje programoje „Vilnos kelias“. Vaikai buvo supažindinti su senaisiais amatais, apžiūrėjo dirbinių iš vilnos parodą. Vėliau patys dalyvavo vilnos vėlimo pamokoje.

 

       

Akcija „Darom 2015“

 

       

Balandžio 21 d.

Į mokyklos aktų salę sugužėjo visi trečiokai su savo mokytojomis, mokyklos šokėjai, vadovaujami Nijolės Žigienės, pulkas septintokių ir aštuntokių. Renginio sumanytoja mokytoja Danguolė Šimonienė visus pasveikino su pavasariu ir pakvietė į gražią šventę. Sukosi šokėjų poros, skambėjo sutartinės ir dainos apie pavasarį, pasakoriai porino pasakas, muzikantai pūtė dūdas, ratelyje sukosi ne tik vaikai bet ir pavaduotojos Birutė Čeponinė ir Audronė Drūteikienė. Visų veidus puošė šypsenos. Gal saulutė, pamačiusi tokį linksmą būrį,  susigės, pagaliau praplėš debesų šydą, ir ateis tikras, šiltas, žieduotas pavasaris...

 

       

Balandžio 16 d.

Ignalinos krašto muziejuje įvyko renginys, skirtas Mykolui Kleopui Oginskiui. „Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“. Mokiniai susipažino su M. K. Oginskio gyvenimu,  visuomenine ir muzikine veikla. Gimnazistai ir mūsų progimnazijos mokiniai skaitė Oginskio priesakus sūnui, klausėsi Monikos Sapiegaitės atliekamo polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“. Renginį baigė Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktorė D. Jatulė.

 

      

Balandžio 10 d.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 6-7 kl. mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro paskelbtoje visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse – savivaldybėje. Profesinio veiklinimo metu, mokiniai susipažino su savivaldybės struktūra, jos padaliniais, darbo pobūdžiu. Sužinojo, kokių gebėjumų reikia vienokiai ar kitokiai profesijai.

 

       

Kovo 24 dieną

Priešmokyklinės grupės vaikučiai pakvietė pradinukus ir tėvelius į šventꠄPavasarėlis jau atėjo“. Patys mažiausieji sveikino visus su pavasariu, vaidino, deklamavo eilėraščius, šoko, dainavo.

 

        

 

 

,,MAŽOSIOS ŽVAIGŽDUTĖS“

PRIZININKAI:

2 B KLASĖ

2 C KLASĖ

3 C KLASĖ

4 C KLASĖ

2 C KL. AUGUSTĖ , GABRIELĖ  4 A KL. GABIJA

5 C KLASĖ

7 A KL. EVELINA IR INDRĖ

5 B KLASĖ

7 B KL. BEATRIČĖ IR GABRIELĖ

8 A KL. VIKTORIJA, RUGILĖ, EVELINA

SVEIKINAME !!!

Festivalis vyks Ignalinos kultūros ir sporto centro salėje 2015 m. balandžio 16-17 dienomis

Plačiau

         

Kovo 23–29 d.

Kovo 23–29 dienomis Lietuvoje vyko šeštoji „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. „Vaikų linija“ siūlo atkreipti dėmesį į elektronines patyčias ir stebėtojų vaidmenį jose, taip pat skatina pamąstyti tiek paauglius, tiek suaugusius apie savo elgesį socialiniuose tinkluose, kai visai nesusimąstant prisidedama prie jų sklaidos. Kiekvienas lengva ranka paspaustas „Patinka“ prie įžeidžiančio komentaro ar „Dalintis“ prie nuotraukos ar vaizdo įrašo, kuriuo siekiama pasišaipyti iš kito, padeda patyčioms internete plisti kaip virusui“, – aiškina „Vaikų linijos“ vadovas dr. R. Povilaitis.  

Prie šios akcijos prisijungė ir mūsų progimnazija. Vyko netradicinė pamoka 5-8 klasių mokiniams apie elektronines patyčias. Parengti informaciniai stendai ir plakatai „Draugiškas ir saugus internetas“. Pradinukai kūrė draugystės aitvarus ir jais papuošė kabinetų duris. Vyresnieji mažiesiems organizavo linksmąsias pertraukas „Draugiškesnės mokyklos link“.

Kviečiame nepalaikyti elektroninių patyčių, prisiminti, kad neatsakingi veiksmai internete gali sukelti kitiems skausmą.

 

         

Kovo 20 d.

5 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje veikloje, skirtoje Žemės dienai paminėti. Spėliodami augalų ir gyvūnų pavadinimus, mindami mįsles ir iliustruodami vandens ciklą, aiškindami sąvokas jie varžėsi, kurie daugiau žino apie gamtą.

 

        

Kovo 20 d.

Progimnazijoje vyko renginys, skirtas A. Baranausko  180-osioms metinėms paminėti „Kur tik žiūri, vis gražu ...“ arba apie A. Baranauską linksmai.

Aštuntų klasių komandos varžėsi dėl nugalėtojos titulo.

Puikiai visas užduotis atliko 8b klasės komanda „Ignalinos šilo vaikai“ , kuri ir tapo pirmosios  vietos nugalėtoja. Nedaug atsiliko 8a klasė, kuri užėmė antrą vietą. Tretieji – 8c klasės mokiniai. Jų netikėtas požiūris į A. Baranauską daugelį ir pralinksmino, ir nustebino.

 

          

Kovo 19 d.

Pirmokai jau išmoko visas raides! Todėl kovo 19 d. mokykloje vyko smagi Abėcėlės šventė. Pasipuošę raidžių karūnėlėmis pirmaklasiai dainavo dainą „Abėcėlė“, tautinių šokių būrelio nariai (mokytoja N. Žygienė) pašoko šokį „Laikrodukas“. Tada į sceną lipo kiekvienos klasės mokiniai ir smagiai dainavo, deklamavo, šoko, grojo dūdelėmis. Po koncerto šventės vedėjos Gabija ir Monika pakvietė mokinius atsistoti, padėti ranką prie širdelės ir pakartoti priesaikos žodžius. Pirmaklasiai garsiai prisiekė būti stropūs ir pareigingi mokiniai, o visoms blogybėms tarė tvirtą „Ne“. Todėl buvo apdovanoti Pirmaklasio pažymėjimais.  Šventės pabaigoje visi kartu smagiai pašoko.

 

         

Kovo 18 d.

Kovo 18 d. per 4 pamoką vyko viktorina 5 klasių mokiniams „Mes norime būti sveiki“. Viktoriną organizavo mokyklos sveikatos specialistė Irena Čeponienė ir biologijos mokytojas Kęstutis Vaitkevičius. Ruošiantis šiai  viktorinai daug padėjo 8c klasės mokinės Greta Vielytė, Rūta Ragaišytė ir Gabija Vapsvaitė. Viktorinoje geriausiai pasirodė 5b klasė, kuri puikiai atliko ir pristatė atliktus namų darbus. II vietą užėmė 5c klasė, III vietą – 5a klasė.

 

          

Kovo 13 dieną

Kovo 13 dieną, mokyklos bibliotekoje atidaryta 4b klasės mokinės Danielos Christiansen dailės darbų paroda.

 

          

Kovo 10 d.

Mokykloje išradingai buvo paminėta Kovo 11-oji. Visus susirinkusius gražios šventės proga pasveikino direktorė. Vėliau savo linksmais šokiais džiugino tautinių šokių kolektyvai „Dringelė“ ir „Lelijėlė“. Visi trečių klasių mokiniai paruošė montažą ir dainavo dainelę, o 4b klasės mokinukai deklamavo eilėraštį, taip pat dainavo. Šauniai pasirodė ir 2c klasės mokiniai. Jie šoko šokį „Kalvelis“. Šventės pabaigoje mokyklos mokiniai ir mokytojai sudarė „Gyvąją vėliavą“. Sporto salė nusidažė kiekvieno lietuvio širdžiai mielomis spalvomis – geltona, žalia, raudona.

 

           

Kovo 6 d.

Kovo 6 dieną Ignalinos kultūros centre susirinko jaunieji liaudies kūrybos atlikėjai iš viso rajono į Tramtatulio – 2015 rajoninį turą. Mūsų mokyklai atstovavo nemažas būrelis atlikėjų: pirmokės Vakarė Juršėnaitė ir Urtė Danilevičiūtė, antrokas Ignas Aleksejevas, trečiokai Dovydas Vaitkevičius ir Valentinas Matkevičius, septintokė Beatričė Čeponytė.  Šauniausiai pasirodę Urtė Danilevičiūtė ir Dovydas Vaitkevičius atstovaus mūsų rajonui kovo 21 d. regioniniame ture Molėtuose. Linkime jiems sėkmės.

 

            

Vasario 27 d.

Dieną trečiokai pradėjo visi kartu ritmine mankšta. Vėliau klasėse tyrinėjo sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, asmens higienos klausimus, atliko įvairias užduotis. Veiklą užbaigė vėl visi kartu. Čia pasikeitė savo sukurtais plakatais, atsakinėjo į viktorinos klausimus, vaišinosi 3c klasės mokinių pagamintais sveikuoliškais sumuštiniais.

 

             

Vasario 24 d.

Vasario 24 dieną Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta Ignalinos ir Biureno vaikų bei jaunimo kūrybos rinktinė „Kūrybos žiedai“. Ši graži knyga išleista lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis, įgyvendinant tarptautinį Comenius Regio partnerystės projektą „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“. Knygoje nemaža ir mūsų mokyklos mokinių sukurtų pasakų, dailės darbų. Visi autoriai buvo pasveikinti, gavo dovanų šią knygą. Jiems palinkėta gražios kūrybinės ateities.

 

                   

Vasario 18 d.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje vyko pradinių klasių mokytojų konferencija ,,Darnus veikimas kartu – kelias į pažangą“. Ją organizavo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, Ignalinos rajono pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis bei Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinė grupė.

 

                    

Vasario 16-ąją

Vasario 16-ąją penktų klasių mokiniai nutarė švęsti netradiciškai. Šiai šventei ruošėsi ilgokai: gamino tautiškas vėliavėles, plakatus, pirko geltonus, žalius ir raudonus balionus.

 Vasario 13 d., pasipuošę tautine atributika, penktokai susiruošė į rajono savivaldybę, kartu su meru švęsti Lietuvos valstybės gimtadienio. Eidami vieningai traukė lietuvišką dainą „Ant kalno mūrai“. Prie savivaldybės pastato penktokus pasitiko pats meras. Mokiniai garsiai skandavo: „Mes mylim Lietuvą“.  Eisenos dalyviai buvo pakviesti į savivaldybės  posėdžių salę. Meras įdomiai pasakojo apie Vasario 16-osios šventimo tradicijas seniau, kai Lietuva dar priklausė Sovietų Sąjungai, pasidalino įspūdžiais iš savo vaikystės.

Mokiniai padeklamavo Vytės Nemunėlio eilėraštį „Mano vytis ir trispalvė“, padovanojo Vestos Cicėnaitės piešinį „Mano žemė – gerumo pilna“.

Meras padėkojo penktokams  už pilietiškumą ir pavaišino saldumynais.

 

                

Vasario 12 d.

Vasario 12 dieną mokykloje vyko renginys „Laisvės žiburio link“, skirtas Vasario 16-ajai valstybės atkūrimo dienai paminėti. Jo metu mokiniai pristatė poetinę kompoziciją, aukštaičių vestuvių papročius, inscenizavo J. Biliūno „Laimės žiburį“, pristatė žymiausius tarpukario žmones, dainavo dainas.

 

     

Vasario 5 d. 

Vasario 5 d. mūsų progimnazijos 8 klasių mokiniai vyko į parodą „Studijos 2015“. Profesinio veiklinimo išvykos metu mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis, įgijo žinių, kurios padės formuoti tikslus, planuoti ateitį bei priimti sprendimus ką veikti baigus mokyklą.

 

 

Mokykloje mažieji pradinukai daug sužino apie savo tautos papročius, tradicijas, liaudies kūrybą. Antrus metus progimnazijoje veikia etnokultūros būrelis, etninė kultūra integruojama į kitų dalykų pamokas. Nuotraukose – akimirkos iš 3b ir 3c klasių integruotos technologijų, lietuvių kalbos, etnokultūros, matematikos ir šokio veiklos „Senolių palikimas. Šiaudiniai sodai“.

Plačiau

 

Įgyvendinant „Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, „Sveikatos ugdymo“ programas per klasės valandėles, visada mielai į  pagalbą mokytojoms atskuba  mokyklos slaugytoja Irena Čeponienė. Šį kartą ji trečiokams labai įdomiai paaiškino, kuo skiriasi berniukai ir mergaitės, kokie pokyčiai atsiras vaikams beaugant.

Plačiau

 

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ siekiama prisiminti prieš 24 metus vieningą Lietuvos piliečių siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija prisijungė prie tradicinės pilietinės iniciatyvos ir  sausio 13 dieną 8 valandą dešimčiai minučių buvo užgesinta šviesa patalpose ir languose uždegtos atminimo žvakutės. Mokiniai  prisiminė svarbiausius tragiškos sausio nakties įvykius, pagerbdami žuvusiųjų atminimą tądien segėjo neužmirštuolės žiedą.

 

             

Plačiau

 

Kudabiečių viešnagė „Šaltinėlio“ mokykloje

Nuotraukos

 

Adventiniai renginiai                                                                        

Nuotraukos

 

Kalėdinis stalo teniso ir badmintono 3 - 8 kl. turnyras

Nuotraukos

Rezultatai